СТРУКТУРА И ВИДОВЕТЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионално обучение (в професионални колежи)
 • Професионално обучение (над 16г)
 • Професионално обучение (до 16г)
 • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  <- назад към схемата

  ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ

  Професионално обучение за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация на лица, навършили 16 годишна възраст, се провежда в центрове за професионално обучение.

  • Прием: входящото минимално образователно равнище е, както следва:
  • за обучение по професия с придобиване на първа степен – завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищноото образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 .;
  • за обучение по професия с придобиване на втора степен – завършен първи гимназиален етап;
  • за обучение по професия с придобиване на трета степен – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.

  • Подготовка:  обучението по съответните степени на професионална квалификация осигурява:
  • за първа степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия;
  • за втора степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия;
  • за трета степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работата на други лица.

  • Продължителност: Продължителността на обучението се определя от входящото образователно и квалификационно равнище на кандидатите:
  • за първа степен – продължителност до 6 месеца;
  • за втора степен -   продължителност до 1 г. за начално професионално обучение за лица със завършен първи гимназиален етап;
  • за трета степен -  продължителност до 1,5 години за начално професионално обучение за лица с придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Продължителност, определена с конкретна документация за професионално обучение за продължаващо професионално обучение, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация;
  • за лица със специални образователни потребности със завършено основно образование -   продължителността се определя с конкретната документация по индивидуална образователна програма.

  • Начин на завършване: успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията придобиват Свидетелство за професионална квалификация.  За професии, упражняването на които изисква правоспособност (например за управление на МПС, на селскостопанска техника, за заваряване и др.) след успешно положен изпит се издава Свидетелство за правоспособност.
  <- назад към схемата

  

  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  © МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
  Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

  Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
  Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
  не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"