Slider

Кариерно информиране

Кариерно консултиране

Групови дискусии

Тренинги

Форуми по кариерно ориентиране

В областните центрове за подкрепа за личностно развитие се осъществяват широк кръг от дейности, които се включват:  кариерно информиране, кариерно консултиране, групови дискусии, тренинги, форуми по кариерно ориентиране, обучение по Програма за кариерно ориентиране и др. Всяка от посочените дейности реализира  специфични задачи в зависимост от възрастовите и индивидуалните потребности на учениците от конкретни услуги по кариерно ориентиране.  Те подпомагат учениците за вземане на самостоятелни и информирани решения относно образование, обучение, професионална подготовка и възможности за професионална реализация и кариерно развитие след завършване на училище

Галерия
Кариерно информиране Кариерно консултиране Групови дискусии
Тренинги Форуми по кариерно ориентиране Обучение по програма за кариерно ориентиране

 



Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"