Slider

Кариерно информиране

Кариерно консултиране

Групови дискусии

Тренинги

Форуми по кариерно ориентиране

Галерия -> Групови дискусии

В областните центрове за подкрепа за личностно развитие се провеждат групови дискусии, които дават възможност на учениците да обсъждат значима за тях тема, да поставят акцент върху споделянето на собствен опит или на преживявания на връстници, свързани с решаване на проблеми по дискутирана тема и др. В процеса на дискусията учениците подреждат в цялостна картина отделните детайли от информация, знания и опит по обсъжданата тема. По този начин непреодолимите проблеми и решения, свързани с избора на образование  и/или професия стават по-ясни и разбираеми за всеки от участниците.  Темите за дискусия могат да бъдат включени в предварителния график на кариерния консултант или по заявени теми от учениците.

Групови дискусии

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"