Untitled Document

http://rsvu.mon.bg - Рейтингова система на висшите училища в България

Град
Висше училище
Професионална група
Подгрупа/Професионално направление
Специалност
Ключова дума

Тук можете да намерите информация за всички висши училища и университети в страната по посочените критерии. За улеснение можете да търсите по един или няколко критерии: местоположение, ключова дума, група професии, специалности и др.

Информация за училището
Наименование на училището
Населено място, Област
Адрес
Телефон
Email
Website
Вид училище
Изучавани специалности
Специалност ОКС Направление

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"