ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Анета Красимирова Пиперова
Сл.телефон: 02/494 01 24 ; 02/494 01 25
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Специалност: Психология - бакалавър ; Управление на институции за социална работа - магистър
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране Сертифициран кариерен консултант по Международна програма Global Cereer Development Facilitator - GCDF - 0809 /2016
Теми за кариерно информиране • Образователната система в България;
• Нормативни документи, регламентиращи приема в различните видове училища;
• Национален портал за кариерно ориентиране;
• Информация за професиите и мястото им на пазара на труда; възможности за кариерен растеж;
• Подготовка за изготвяне на CV – европейски формат и/или мотивационно писмо.
Теми за кариерно консултиране • Осъзнаване на собствените желания и наклонности;
• Личен SWOT анализ, защо някой хора са по-успешни от други, фокусиране върху силните страни;
• Формулиране и постигане на желана цел;
• Умения и способности, скрит потенциал, компетентности за по-голяма конкурентност;
• Насоки за позитивно мислене;
• Ефективна комуникация;
• Значимите други и изборите, които правим. Трудни решения.
Теми за дискусии и тренинги • Изискванията на професиите - дискусия;
• Себепознанието – път към успешен избор на професия - дискусия;
• Информиран и самостоятелен избор на образование и професия – дискусия;
• Фактори при избора на професия – дискусия;
• Изискванията на пазара на труда – дискусия;
• Професията – път към личностна реализация и успех – дискусия.

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО София-град
http://www.rio-sofia-grad.com


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"