Untitled Document

Интерактивните упражнения за кариерно ориентиране на учениците от V до XII клас включват общо 80 теми с упражнения, разпределени по 10 теми за всеки клас. Темите за отделните класове се надграждат в съответствие с възрастовите характеристики и целите на кариерното ориентиране за учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап на образование.

Интерактивните упражнения съдържат сетивни методи (изображения, снимки и др.); информационни инструменти (таблици, графики, факти и др.); кръстословици, игрословици, анаграми и комикси; методи за проучване (анкети, интервюта, кариерни генограми и др.); аналитични упражнения (за връзки между професии, индивидуални качества, интереси и предпочитания); техники за самоанализ и самооценка  (въпросници, задачи за приоритизиране и др.); методики за самопознание и рефлексия; работа с лични истории и казуси; техники за вземане на решение и др.

Интерактивните упражнения са разработени като методически инструмент за подпомагане на непосредствената практика на кариерните консултанти. Работата с тях изисква даването на предварителни насоки на ученика, както и преценка на кариерния консултант кои и колко от упражненията по определена тема да бъдат включени в процеса на индивидуална или групова консултация, групова дискусия, обучение по кариерно ориентиране и др.Изберете клас

В настоящия сайт е включена по една тема за всеки клас, която има за цел да илюстрира използването на различни подходи и методи за работа по кариерно ориентиране с учениците от различните възрастови групи. Всички останали теми са на разположение в ЦПЛР – Кариерно ориентиране във Вашия областен град.Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"