Уважаеми ученици,
За регистрация в портала за кариерно ориентиране, въведете личен идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ или друг номер) и трите си имена. Системата извършва справка с базите данни в регистъра, поддържан от МОН, и, при наличие на съвпадение, показва информация за съответния ученик.


Регистрация на ученик
Въведете трите си имена и валидно ЕГН  
 

Ако срещате затруднения при регистрацията, пишете на [email protected]

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"